TRẦN ĐĂNG TRÌNH

TRẦN ĐĂNG TRÌNH
(Đời thứ: 4)
Con Ông: Trần Đăng Đạt

Ông Trình đậu hai khóa Tú Tài làm thừa lại tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1830 (Đời Minh Mạng thứ 10) Ông làm Quyền Tri Huyện Thạch Hà, năm 1831 tách tỉnh gọi là Đạo Hà Tĩnh, Hà Thành Phủ, Thạch Hà Huyện. Năm 1832 ông ra thi lần ba sau đó tiếp tục về làm thừa Lại Đạo Hà Tĩnh. Cùng năm ấy ông chỉ huy xây thành Trung Tiết (Nay là Tp.Hà Tĩnh)

Vợ Ông là Trần Thị Thảo sinh được hai con trai:
  • Trần Đăng Quán (Không có con trai) 
  • Trần Đăng Đá

0 nhận xét :