TRẦN ĐĂNG ĐỊCH

TRẦN ĐĂNG ĐỊCH
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Hành

Sinh năm 1862 mất ngày 26/6/1930.
Vợ đầu Nguyễn Thị Thùy, giỗ ngày 13/8.
Vợ kế Dương Thị Kim Vọ sinh năm 1870 mất ngày 10/12/1936

Các con của Ông:
  • Trần Đăng Yến 
  • Trần Thị Nậy sinh 1898, mất 28/1/1942, chồng là Nguyễn Khang, con của Bà NậyNguyễn Thị Thủy lấy chồng là Dương Lý, Nguyễn Thị Bộ lấy chồng là Dương Kim Cẩn (Thạch Lạc) 
  • Trần Thị Đỉu: (Bà Long Ký) sinh năm 1902 mất ngày 5/2/1995

0 nhận xét :