TRẦN ĐĂNG TÂM

TRẦN ĐĂNG TÂM
(Đời thứ: 4)
Con Ông: Trần Đăng Đạt

Thường gọi là Cố Chính, Ông làm ruộng và nghề Thầy Âm, Con của Ông là 
  • Trần Đăng Định

0 nhận xét :