TRẦN ĐĂNG ĐỊNH

TRẦN ĐĂNG ĐỊNH
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Đạc

Ông không có con, tên thường gọi là Cố Hạnh Chiến. Ông chuyển cựa trưởng cho ông Trần Đăng Hiệp (Bài vai bậc cháu với Ông Định)

0 nhận xét :