TRẦN ĐĂNG HÀNH

TRẦN ĐĂNG HÀNH
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Sinh năm 1832, mất ngày 21 tháng 9 năm 1897 mộ táng tại Động Hoàng Xà , Điều Con Phượng. Các con của ông:

  • Trần Đăng Khởi 
  • Trần Đăng Địch 
  • Trần Đăng Dụ 
  • Trần Thị Nhu 
  • Trần Thị Cương 
  • Trần Đăng Hậu 
  • Trần Đăng Thuấn

0 nhận xét :