TRẦN ĐĂNG QUỲ

TRẦN ĐĂNG QUỲ
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Định
Giỗ ngày 25/9/1956
Vợ là Trương Thị Út, giỗ ngày 24/3. Các con:
  • Trần Đăng Lự 
  • Trần Đăng Đỏ ( Mất) 
  • Thị Chử: Chồng là Dương Vệ 
  • Thị Cứ: Chồng là Phan Thôn 
  • Thị Tứ: Chồng là Đức Lương 
  • Thị Ngụ: Giáo viên tiểu học, Chồng là Từ Văn Diến ( Thạch Tiến ) 
  • Thị Em (Mất)

0 nhận xét :