TRẦN ĐĂNG GIAI

TRẦN ĐĂNG GIAI
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Phi

Chức vụ Lý Trưởng sinh năm 1868, mất ngày 21/7/1932 mộ Ông Bà đều táng ở Động Phủ. Các con:

  • Trần Thị Khả: Sinh 1894, chồng là Dương Bảy làm Phó Lý con Ông Dương Linh (Thường gọi là Cố Phương) 
  • Trần Đăng Kham 
  • Trần Đăng Uyển 
  • Trần Thị Em sinh 1905, chồng là Dương Linh 
  • Trần Đăng Hiển

0 nhận xét :