TRẦN ĐĂNG NHIN

TRẦN ĐĂNG NHIN
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Sinh

Tên thường gọi là Cố Tô, làm Lý Trưởng và dạy học đời Gia Long, Cố có hai vợ và sinh được 8 người con:

  • Trần Đăng Học 
  • Trần Đăng Đỉnh 
  • Trần Đăng Quảng 
  • Trần Đăng Kiện 
  • Trần Đăng Lượng 
  • Trần Đăng Tiếu 
  • Trần Thị Thế 
  • Trần Thị Khang

0 nhận xét :