TRẦN ĐĂNG ĐỈNH

TRẦN ĐĂNG ĐỈNH
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Nhin

Thường gọi là Thầy Đỉnh, sinh được bốn người con, hiện nay còn cháu là Bà Trần Phúc.

Các cháu bài vai: Bà Quynh, Bà Hai, Bà Ba, Bà Tân, Ông Năm, Ông Sáu, Ông Bảy, Bà Cọt. Chắt Ngoại: Ông Lý Kỷ, Ông Hạnh Phúc.

0 nhận xét :