TRẦN ĐĂNG TIẾU

TRẦN ĐĂNG TIẾU
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Nhin

Giổ ngày mồng 8 tháng 7.
Vợ đầu Trần Thị Tỉnh (Họ ở Ông Trần Đức Lương) có con Trần Đăng Hiệp sinh khoảng 1917 mất năm 1947.
Vợ kế Hoàng Thị Thanh mất ngày 11 tháng 6 năm 1978, ở Bắc Khê. Các con:

  • Trần Đăng Mại 
  • Trần Đăng My 
  • Trần Thị Bốn

0 nhận xét :