TRẦN ĐĂNG BÂN

TRẦN ĐĂNG BÂN
(Đời thứ: 4)
Con Ông: Trần Đăng Chân

Ông có hai người con trai là:
  • Trần Đăng Quỳnh (Thuộc nhánh Bác Khoa) 
  • Trần Đăng Đính (Thuộc nhánh Bác Nhung Thịnh)

0 nhận xét :