TRẦN ĐĂNG LƯỢNG

TRẦN ĐĂNG LƯỢNG
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Nhin

Vợ là Trần Thị Thông, các con:

  • Trần Đăng Xin 
  • Trần Đăng Hoán 
  • Trần Thị Huế

0 nhận xét :