TRẦN ĐĂNG HOÀNG

TRẦN ĐĂNG HOÀNG
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Phi

Chức vụ Phó Lý, giỗ ngày 13/9, mộ táng tại Động Phủ.
Vợ Nguyễn Thị Hằng Nhì, mộ táng tại nương nậy. Các con là:
  • Trần Thị Tùy: Sinh năm 1894 
  • Trần Thị Hằng Tam: giỗ ngày 5/8, Chồng là Phan Huy Lê. 
  • Trần Thị Hằng Tứ : Chồng là Nguyễn Công Trang. 
  • Trần Thị Hằng Ngụ: Giổ ngày 29/4 Chồng là Trương Đăng Đại, giỗ 29/1

0 nhận xét :