TRẦN ĐĂNG TỈNH

TRẦN ĐĂNG TỈNH
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Điền

Giỗ ngày 15 tháng 11.
Vợ là Trương Thị Thế, giỗ ngày 15/6, mộ Ông Bà đã đưa vào lăng động Biền Xứ.
Các con của Ông Bà:

  • Trần Thị Hê 
  • Trần Đăng Huệ

0 nhận xét :