TRẦN ĐĂNG HIỆP

TRẦN ĐĂNG HIỆP
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Thu

Tên thường gọi là Cố Đội Hạp, sinh năm 1828 mất ngày 19 tháng …………… Ông Hiệp đi lính Nam Triều làm chức đội trưỡng triều Tự Đức. Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, Ông cùng các Ông Đề Quynh, Đề Oánh theo nghĩa quân cần vương trong phong trào "Bình Tây Sát Tả" chống Pháp. Ông giỏi vỏ nghệ, chiến đấu dũng cảm, giết được nhiều giặc trong trận đánh Cồn Vàng (Ngày nay thuộc xóm Thanh Cao - Thạch Khê) vào năm 1858.

Ông Đội Hạp là niềm tự hào của Tộc Trần Đăng về một vị quan võ. Quan hàm của Ông Hiệp ghi là:

"Tiền Ưu Binh Đội Trưởng
Chánh Thất Phẩm Hàng
Tăng Hương Đình Kỳ Lão
Thăng Thụ Nam Giáp
Tiên Chỉ Thi Chất Thực
Chi Linh Vị Tiền"

Mộ Ông Đội Hạp táng tại Lõm Cù Vẹ, Ông có ba Vợ:

Bà Nguyễn Thị Thứ: mộ Bà Thứ táng tại Động Chiêu Liêu, sinh được hai con gái:
  • Trần Thị Thế Tì 
  • Trần Thị Phú Cường 
Bà Dương Thị Liễu: Quê ở Tx.Hà Tĩnh, không có con.

Bà Đồng Thị Mận: Giổ ngày 10 tháng 11 năm 1944, mộ táng tại động Chiêu Nghi. Các con gồm:
  • Trần Đăng Phúc 
  • Trần Đăng Sinh 
  • Trần Đăng Huỳnh 
  • Trần Thị Tưởng

0 nhận xét :