TRẦN ĐĂNG HỌC

TRẦN ĐĂNG HỌC
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Nhin

Còn gọi là Ông Tô, ngày giỗ … …………… Ông sinh được năm người con:

  • Trần Đăng Điến 
  • Trần Đăng Kiện 
  • Trần Đăng Tuyển 
  • Trần Đăng Bộ 
  • Trần Thị Đỏ

0 nhận xét :