TRẦN ĐĂNG LƯỢNG

TRẦN ĐĂNG LƯỢNG
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng ………

(Chưa đấu kết được gia phả)

Thường gọi là Cố Xin Vương

Các con:
  • Trần Thị Hy: Lấy ông Nguyễn Bảy ở Thạch Lạc 
  • Trần Thị Khang: lấy chồng Họ Trương Quốc, con Bà là Ông Đường Cù và Ông Toán Trù.

0 nhận xét :