TRẦN ĐĂNG TIẾN

TRẦN ĐĂNG TIẾN
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng …

(Chưa đấu kết được gia phả)

Sinh năm 1901 mất ngày 7/5/1904

0 nhận xét :