TRẦN ĐĂNG SINH

TRẦN ĐĂNG SINH

(Đời thứ: 5)
Con Ông: Cố Đồ

Ông là Thí sinh Nhị trường, Sinh được bảy người con:
  • Trần Đăng Nhin 
  • Trần Đăng Sâm 
  • Trần Đăng Nhung 
  • Trần Đăng Phi 
  • Trần Đăng Hành 
  • Trần Đăng Biểu 
  • Trần Đăng Đại

0 nhận xét :