TRẦN ĐĂNG ĐẠC

TRẦN ĐĂNG ĐẠC
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Quỳnh

Là con trai trưởng của Ông Quỳnh.
Vợ là Trần Chính Thất Phu Nhân.

Ông Bà sinh được một con trai là
  • Trần Đăng Định ( Thường gọi là Cố Hạnh Chiến )

0 nhận xét :