TRẦN ĐĂNG QUẢNG

TRẦN ĐĂNG QUẢNG
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Nhin

Thường gọi là Cố Thộ

Các con:

  • Trần Đăng Tộ ( Mất) 
  • Bà Cháu Duyệt 
  • Bà Cháu Tâm 
  • Bà Thái Thân

0 nhận xét :