Lời tựa


Chim có tổ người có Tông, uống nước nhớ nguồn, Gia phả là lịch sử của dòng họ, là di sản thiêng liêng không thể thiếu của con cháu.

Nhìn Gia Phổ mọi người trong Họ hiểu rõ cội nguồn, thứ bậc để thực hiện đúng kỷ cương biết phát huy những truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên và những người đi trước để lại.

Qua nhiều biến đổi thăng trầm theo dòng lịch sử và truyền bá qua các đời thì nguồn gốc Họ ta ở Dĩnh Xuyên - Phúc Kiến - Trung Quốc. Sau đó có người dời sang Việt Nam dưới thời Bắc thuộc chủ yếu sinh sống ở vùng Tứ Mặc (Nam Định). Do chiến tranh con cháu Họ Trần Đăng di cư vào Thanh Nghệ và các tỉnh phía Nam.

Vào khoảng năm 1628 đời Vua Thuần Tôn hiệu Duy Kỳ, thời Chúc Trịnh Tráng năm thứ năm, Ông tổ của họ Trần Đăng: Trần Đăng Lang vào miền Trung sinh sống. Ông cùng con cháu về lập cư hai nhóm tại Cải Ngu, Cải Om ( Xã Ngu Xá) nay là Xã Thạch Văn. Tới nay quanh vùng Miệu Ngu (Thạch Trị) có một số dòng Họ Trần Đăng nhưng nguồn gốc có liên quan dòng họ ta hay không thì chưa rõ. 

Sau một thời gian sinh sống tại xã Ngu Xá ông Lang chuyển về nhập cư tại xã Long Phúc (Nay là xã Thạch Khê) rồi sinh con đẻ cháu sau này.

Hiện nay ở xã Thạch Khê có ba dòng họ Trần nữa: Trần Văn, Trần Viết, Trần Đức có liên quan máu mủ với nhau hay không thì cò phụ thuộc vào sự tìm tòi của các dòng họ và thời gian để minh chứng.

Trải qua hàng thế kỷ con cháu họ Trần Đăng không kể già, trẻ, gái, trai, đã phát huy được những truyền thống tốt đẹp, lao động cần cù, sống giản dị, chịu khó làm ăn, sống thủy chung có đạo lý, đóng góp sức người sức của và trí tuệ cho quê hương đất nước.

Tự hào với Xã Hội, trải qua hàng trăm năm có nhiều quan văn, quan võ, nhiều cán bộ chủ trì các cấp, nhiều con em được thang quan tiến chức. Gần đây có nhiều cháu vào giảng đường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Học chuyên nghiệp. Đó là dấu hiệu, trưởng thành, dấu hiệu đi lên, dấu hiệu phát triển  vào hướng tương lai. Ở địa phương, các hộ cơ bản đã thoát khỏi đói nghèo, eo túng cảnh tương thân, tương ái vươn lên đang được phát huy.

Truyền thống họ Trần đang chép vào gia phổ là di sản tinh thần vô giá thiêng liêng cho muôn đời con cháu, mong các thế hệ hãy giữ gìn và phát huy những tinh hoa tốt đẹp khỏi phụ lòng tiên tổ.

Bộ gia phổ này dẫu chưa đầy đủ, nhưng là cơ sở để con cháu tìm về lịch sử, cội nguồn, tiếp tục hoàn chỉnh và đấu kết Gia Phổ.
Xuân Ất Dậu 2005

Các tài liệu con cháu nên đọc: