TRẦN ĐĂNG TỚN

TRẦN ĐĂNG TỚN
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Điền

Trong cuốn gia phả năm 2005 ghi là Trần Đăng Tớn, song tên đúng của Ông có thể là Trần Đăng Đương? Ngày giỗ của Ông là ngày 5 tháng 8.

Vợ là Trần Thị Thùy giỗ ngày 5/12. Ông Bà sinh được năm người con gái (Trong đó có một người con nuôi ), do không có con trai, Ông Tớn lấy cháu là Trần Đăng Huệ làm thừa tự.

0 nhận xét :