TRẦN ĐĂNG THU

TRẦN ĐĂNG THU
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Quỳnh

Mộ táng ở Động Chiêu Nghi
Vợ là Ngô Thị Hợp. Các con là:

  • Trần Đăng Thống ( Mất sớm ) 
  • Trần Đăng Hiệp 
  • Trần Đăng Đường ( Mất sớm )

0 nhận xét :