TRẦN ĐĂNG QUỲNH

TRẦN ĐĂNG QUỲNH
(Đời thứ: 5)
Con Ông: Trần Đăng Bân

Ông Trần Đăng Quỳnh (Thuộc nhánh Bác Khoa),

Vợ Trần Thị Khuyến (Họ Ông Cúc Kính)

Các con của Ông Bà
  • Trần Đăng Đạc
  • Trần Đăng Đốc (Mất sớm)
  • Trần Đăng Thu

0 nhận xét :