TRẦN ĐĂNG PHIẾN

TRẦN ĐĂNG PHIẾN
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng …

(Chưa đấu kết được gia phả)

Sinh năm 1909 mất ngày 23/2/1945, vợ là Dương Thị Miêng, các con:

  • Trần Thị Định
  • Trần Đăng Phiên ( Mất)

0 nhận xét :