TRẦN ĐĂNG ĐIỀN

TRẦN ĐĂNG ĐIỀN
(Đời thứ: 6)
Con Ông: Trần Đăng Đính

Ngày giỗ Ông Điền là 20 tháng 1. Các con gồm:

  • Trần Đăng Tỉnh 
  • Trần Đăng Đương 
  • Trần Đăng Điển 
  • Trần Đăng Trụ

0 nhận xét :