TRẦN ĐĂNG TỪ THIỆN

TRẦN ĐĂNG TỪ THIỆN
(Đời thứ: 7)
Con Ông: Trần Đăng Hạnh

Ông sinh được ba người con:

  • Bà Xuân Liên 
  • Trần Đăng Thung (Mất) 
  • Bà Mai Hai (Mất)

0 nhận xét :